icon st peter st paul

Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of the British Isles and Ireland

Registered Charity Number: 1175538

Patriarchate of Antioch and all the East

'... And the disciples were called Christians first in Antioch'

Acts 11:26

Home » Church Media » Hymn to the Mother of God

Hymn to the Mother of God

Hymn to the Mother of God

Axion estin os alitos
makarizein se tin Theotokon,
tin aeimakariston kai panamomiton
kai mitera tou Theou imon.
Tin timioteran ton Cheroubeim
kai endoxoteran asingkritos ton Serapheim.
tin adiaphthoros Theon Logon tekousan,
tin ontos Theotokon, Se megalinomen.